KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA PRACOWNIKA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej „RODO”, informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Infusio sp. z o.o., z siedzibą w Osielsku, ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko, tel. +48 52 50 65 709, NIP: 967-135-37-53, REGON: 341244991, KRS 0000411222.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@infusio.pl.
 3. Celem przetwarzania jest zatrudnianie, pomoc socjalna, zapewnienie komercyjnych świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy:
  • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz
  • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jako zgody na publikację wizerunku/ na przekazanie danych innym podmiotom
  • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • Medycyna pracy
  • Zewnętrzne biuro rachunkowe (obsługa kadrowo-płacowa)
  • Komercyjna opieka medyczna
  • Pakiet socjalny
  • Zewnętrzne usługi ochrony mienia
 5. Na podstawie Kodeksu Pracy, na podstawie rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika oraz na podstawie art. 125a Ustawy o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998r. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat od dnia zakończenia pracy u Administratora, a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody.
 6. osiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.