ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ W INFUSIO

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:
 1. administratorem moich danych osobowych jest INFUSIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osielsku ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko, NIP 9671353753, KRS 0000411222, REGON 341244991, e-mail: iod@infusio.pl;
 2. dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz - w przypadku wyrażenia na to zgody – w dalszych procesach rekrutacyjnych;
 3. przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia na to zgody - również w dalszych procesach rekrutacyjnych;
 4. przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)*. Przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 5. dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 6. mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, otrzymania kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych;
 8. moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż rok od dnia wyrażenia zgody;
 9. mam prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe mnie dotyczące, które dostarczyłam/dostarczyłem na podstawie zgody, w tym mogę zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 10. moje dane osobowe będą przekazywane odbiorcom zainteresowanym rekrutacją: Rehabilitacja Centrum Medycyny Paliatywnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa lub Leśna Oaza Centrum Medycyny Paliatywnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, lub Centrum Medycyny Paliatywnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa;
 11. moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych;
 12. moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
 13. przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy RODO;
 14. brak powyższej zgody uniemożliwi rozpatrzenie oferty
 15. Pytania, dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Infusio Sp. z o.o proszę kierować na adres e-mail: iod@infusio.pl.
* RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1